producten
account
winkelmand
menu

Verzendbeleid

1. Levering, levertijd en uitvoering

1.1 Wij bezorgen overal in België met een externe, logistieke partner. Op specifieke vraag en na afstemming, kan Memorii overgaan tot het verzenden naar andere landen dan België. De eventuele extra kosten zullen verrekend worden. Als de persoonlijke overdracht van de geleverde goederen niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de Producten aan te bieden bij buren.

1.2 Levering geschiedt op het adres dat bij inschrijving opgegeven werd. Een mogelijke adreswijziging dient minimaal 14 dagen voor levering doorgegeven te worden.

1.3 Voor Producten, vindt de levering plaats zolang de voorraad strekt en gebeurt in de mate van het mogelijke binnen het vermelde tijdstip op de webshop. De vermelde levertermijnen zijn echter indicatief en niet bindend.

1.4 Conform de regels van de koop op afstand zal Memorii bestellingen van Producten binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan zendt Memorii binnen de 14 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht aan de Koper, dewelke in voorkomend geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is, omdat er om andere redenen vertraging is of omdat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

1.5 Memorii is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de Producten, bij staking of in geval van overmacht. De Koper wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. Vertraging in levering van minder dan 30 dagen kan geen aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in het geval van opzettelijke vertraging. Is de bestelling van Producten niet geleverd binnen de 30 kalenderdagen na orderbevestiging, dan heeft de Koper het recht de bestelling van deze Producten te annuleren.

1.6 Memorii heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten van bestelde Producten. In geval van niet-levering van (een deel van) de Producten worden de reeds betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Indien niet alle Producten voorradig zijn, nemen wij contact op met de Koper voor afspraken omtrent gedeeltelijke levering en bijhorende verzendkosten.

1.7 Memorii kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal van de verzonden goederen, en de daardoor geleden schade. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging tijdens de verzending.
1.8 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering.

1.9 Indien de levering niet-conform is met de bestelde goederen, neemt de Koper contact op met Memorii voor een snelle en gepaste oplossing. Foutief geleverde goederen kunnen uiteraard geretourneerd worden op laste van Memorii.

2. Eigendomsvoorbehoud

Mochten de Producten en Abonnementen op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn (conf. alinea 5 algemene voorwaarden), behoudt Memorii het eigendom tot het aankoopbedrag – inclusief alle kosten en lasten, eventuele nalatigheidsinteresten en vergoedingen – volledig betaald is. Bij niet-betaling behoudt Memorii zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.