producten
account
winkelmand
menu

Algemene voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

www.memorii.be en Memorii is eigendom van Overstag BV
Oudstrijderslei 20
2930 Brasschaat
hello@memorii.be
BTW-nummer: BE0733.6353.48

2. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Koper en Memorii tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Memorii uitdrukkelijk zijn aanvaard en schriftelijk vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

1.3 Memorii behoudt zich het recht voor de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging heeft uiteraard geen invloed op bestaande overeenkomsten.

3. De overeenkomst

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Memorii in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Producten’: losse objecten, voorwerp van één of meerdere koopovereenkomsten, zonder Abonnementsformule via de webshop
‘Abonnement’: specifieke dienst met bepaalde duurtijd
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Memorii zich ertoe verbindt Producten over te dragen en/of een (Abonnements)dienst te leveren aan de Koper, dewelke als tegenprestatie zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen.

3.1 Door Producten in de webshop van Memorii te bestellen of door in te tekenen op een Abonnementsformule, bent u op het moment van de bestelling uitdrukkelijk akkoord gegaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en diensten aangeboden door Memorii en kunnen ten allen tijde (opnieuw) geraadpleegd worden op de website www.memorii.be.

3.2 Voor Abonnementen, komt de koopovereenkomst tussen Memorii en Koper tot stand op het moment dat de Koper het door Memorii beschikbaar gemaakte formulier volledig en correct invult en de betaling van het voorschot door Memorii werd ontvangen (of de volledige aankoopsom). Voor Producten, komt de koopovereenkomst tussen Memorii en Koper tot stand op het moment dat de Koper de volledige aankoopsom betaalt.

3.3 Specifieke bepalingen voor de Abonnementsformule:
Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde, minimale duurtijd. Een jaarabonnement telt 12 onafgebroken maanden met zes opeenvolgende oplaadmomenten elke twee maand. Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract. Het eerstvolgende oplaadmoment na aankoop wordt automatisch het eerste oplaadmoment van de zes in totaal.

Het Abonnement wordt niet automatisch vernieuwd en wordt dan ook beëindigd door het verlopen van de gekozen duurtijd. Het staat de Koper uiteraard vrij na afloop (of reeds voordien) opnieuw in te tekenen op een nieuwe Abonnementsformule. Het staken van het doorsturen van foto’s naar Memorii gedurende de duurtijd van het Abonnement, geeft geen recht op terugbetaling.

De Memorii dropbox folder sluit steeds om middernacht op een op voorhand gecommuniceerd oplaadmoment. Dit is meestal de eerste nieuwe dag van een maand om de twee maanden (bijv. 1 september om 23u59) tenzij deze dag in een schoolvakantie valt, dan valt het oplaadmoment er net na. Kopers die hun foto’s opladen na dit oplaadmoment hebben geen garantie dat hun foto’s bewerkt en gedrukt worden tijdens het huidige oplaadmoment.

De Koper beslist zelf hoe het krediet van 96 foto’s in het jaar gespreid wordt over zes opéénvolgende oplaadmomenten. De Koper verliest geen krediet als er geen foto’s worden opgeladen. Het krediet dat niet opgebruikt wordt door de Koper na één jaar vervalt wel.

Memorii bewerkt steeds in sets van 16 foto’s en veelvouden daarvan. Memorii drukt nooit enkele foto’s af, 16 beelden is het minimum. Het staat de Koper vrij om meer foto’s op te laden (32, 48, …) op één oplaadmoment.

Indien er minder dan 16 foto’s opgeladen werden op het moment van afsluiten van de Memorii dropbox folder, wordt het volledige aantal van 16 foto’s bijgeteld in het volgende oplaadmoment. Er vindt geen bewerking plaats op het onvolledig aantal foto’s en er zullen voor die periode geen prints toegestuurd worden.

Indien er meer dan 16 foto’s zijn opgeladen op het moment van afsluiten van de Memorii dropbox folder, geeft de Koper Memorii het recht om zelf een selectie te maken tot 16 of het dichtste veelvoud van 16. Worden er slechts enkele foto’s (1 à 2) te weinig opgeladen door de Koper, dubbelt Memorii de mooiste beelden tot 16 of het dichtste veelvoud van 16.

De Koper blijft steeds verantwoordelijk over de kwaliteit van de foto’s die worden opgeladen. Memorii raadt Kopers af om foto’s kleiner dan 200kb op te laden – tenzij de Koper de herinnering belangrijker acht dan de drukkwaliteit. Memorii doet geen kwaliteitscontrole na het opladen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foto’s van lage kwaliteit die toch bewerkt en gedrukt worden.

Een onderdeel van de overeenkomst is de mailservice van Memorii om de Koper foto -en inspiratietips te sturen en te herinneren dat de foto’s voor het volgende uploadmoment geüpload moeten worden. Kopers nemen automatisch deel aan de Winner of the Month wedstrijd na elk oplaadmoment waarbij de mooiste foto gekozen wordt. Kopers worden steeds op voorhand gecontacteerd of ze Memorii toestemming geven de foto te gebruiken in communicatie.

4. Prijs

4.1 De prijzen voor de Producten en Abonnementen die wij te koop aanbieden zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Indien andere kosten (specifieke leverings-, reservatie- of administratieve) worden aangerekend, wordt dit steeds apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden Producten en Abonnementen steeds contant betaald via online betaling.

5.2 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Elke vertraging in de betaling geeft recht zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 75 €. Elke vertraging in de betaling geeft recht zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op een intrest van 1 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der facturen. Elke vertraging in de betaling brengt het recht mee om de leveringen te schorsen of de lopende overeenkomsten voor leveringen die nog moeten goedgekeurd worden, te verbreken.

5.3 Facturen en betalingsherinneringen worden door Memorii uitsluitend elektronisch aangeboden.

6. Producten en Abonnementen

6.1 Memorii tracht te allen tijden om alle Producten en Abonnementen op de webshop zo juist, correct, volledig en duidelijk mogelijk te beschrijven en voor te stellen. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. zijn echter indicatief. Memorii is op geen enkele wijze aansprakelijk indien goederen of diensten onjuist, onduidelijk en/of onvolledig worden voorgesteld, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien. Deze kunnen bijgevolg geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Extra vragen kunnen steeds gesteld worden per mail aan hello@memorii.be

6.2 Artikelen worden aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien blijkt dat de door jou aangekochte goederen toch niet langer voorradig zijn, verbindt Memorii zich ertoe jou binnen een termijn van vijftien kalenderdagen hierover te informeren en een creditnota uit te sturen, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt zich ertoe zijn/haar rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Memorii over te maken, zodat Memorii de in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na mededeling van het rekeningnummer kan terugstorten. Memorii kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Memorii over te maken.
6.3 De koper doet onherroepelijk afstand van elk recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

7. Gegevensbescherming

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Koper.

7.2 De geüploade foto’s worden bewaard voor de gebruiker met als doel om ze nogmaals af te drukken en een fotoalbum samen te stellen.

7.3 Memorii gaat vertrouwelijk om met de privé-gegevens van zijn klanten. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, staat de Koper Memorii uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketing. De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derde partijen. De Koper heeft ten alle tijden recht op inzage, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden gecodeerd opgeslagen, Memorii heeft dus geen toegang tot uw paswoord. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiervoor zendt u een eenvoudig verzoek naar hello@memorii.be

8. Geschillen en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van de zetel van Memorii bevoegd.